सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि तालिममा सहभागी गराउने सम्वन्धी सुचना