आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि कुल बजेट रु. ४४०६६०००० छुट्याएको छ , जसमध्ये चालु खर्च विनियोजन रु.१२०४९८०००, र पुँजीगत खर्च विनियोजन रु.३२०१६२००० छ