सूचना तथा समाचार

सेवा करार कर्मचारी पदपुर्तिको लागि दरखास्त आवहान सम्वन्धि सूचना २०७९।०४।२६

आव २०७८।७९ मा खानेपानी ह्याण्ड पाईप वितरण कार्यक्रम अन्तरगत छनौट भएका निवेदकहरुको विवरण २०७८।१०।२१

आव २०७८।७९ मा सिचाईका लागि मोटर बोडिंग वितरण कार्यक्रम अन्तरगत छनौट भएका निवेदकहरुको विवरण २०७८।१०।२१