लक्षित विकास सम्बन्धि सुचनाको लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव को ढाचा