वोलपत्र सम्वन्धी स‌ंसोधन गरीएको सूचना Amendment to the Bids २०८०।१०।२१