नगर सभाको बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन सम्वन्धमा २०८१।८२