करार भर्नाका लागि दरखास्त दिएका उमेदवारहरुको स्वीकृत नामावलि सवै पद