पोखरी तथा गुदरी बजार ठेकका बन्दोबस्ती सम्वन्धी सूचना, तेस्रो पटक

Supporting Documents: