-पूर्ण खोप घोषणा , सुनिशचिता र दिगोपना संबन्धि नगरपालिका स्तरीय एक दिने गोष्ठी