-करार सेवाको लागि लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ताको समय तालिका २०७५-१०-१८