करार सम्झौताको लागि सम्पर्क गर्नआउने वारे सूचना २०७५-१२-०४