अपुग कागजात पेश गर्ने तथा संक्षिप्त नामावलि सम्वन्धी सुचना २०७९।११।०५