पोखरी तथा गुदरी बजार ठेक्का बन्दोबस्ती सम्वन्धी सूचना २०८०।१०।०८